V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (pozn.: general data protection regulation alebo v skratke GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s prísl. ust. zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytujeme nasledujúce informácie:

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je:

 • NÁZOV FIRMY Kristián Takáč
 • adresa: Tešedíkovo 1025, Tešedíkovo 925 82
 • IČO: 47002689
 • DIČ: 1085394002
 • Tel: +421 918 537 780

Dotknutou osobou je  každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. 

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • Uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je odplatné užívanie ubytovacích priestorov vo vlastníctve prevádzkovateľa.
 • Spracovávanie osobných údajov v rámci evidovania s tým súvisiacich platieb dotknutých osôb vrátane vedenia účtovníctva.
 • Poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú: 

 • Plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z prísl. ust. zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení, ako aj z iných všeobecne-záväzných právnych predpisov na úseku daní a poplatkov a taktiež na úseku účtovníctva, a to predovšetkým vo vzťahu k vedeniu účtovníctva a agendy súvisiacej s evidenciou ubytovaných osôb.
 • Súhlas dotknutej osoby, ak Vám informácie zasielame na základe vášho súhlasu.
 • Plnenie zmluvy alebo predzmluvných povinností (proces objednávania služieb atď. ) v prípadoch, keď ste sa rozhodli využiť nižšie špecifikované služby a rezervovať si ubytovanie.
 • Oprávnený záujem, ktorému zodpovedá zámer prevádzkovateľa informovať Vás, ako klienta a službách, o ktoré by ste mohli mať záujem.

Kategórie poskytnutých osobných údajov 

 • v prípade fyzických osôb
 • titul, meno, priezvisko a v prípade podnikateľa obchodné meno,
 • dátum narodenia a v prípade podnikateľa aj IČO a DIČ,
 • bankové spojenie, číslo bankového účtu,
 • adresa trvalého pobytu resp. miesta podnikania a korešpondenčná adresa,
 • číslo a adresa elektronickej pošty

V prípade právnických osôb:

 • obchodné meno príp. názov
 • sídlo a korešpondenčná adresa,
 • IČO, DIČ,
 • bankové spojenie, číslo bankového účtu,
 • konajúci štatutár príp. štatutári (titul, meno, priezvisko, dátum naradenia, adresa trvalého pobytu),

Spôsob získavania osobných údajov:

Prevádzkovateľ smie získať osobné údaje dotknutej osoby iba na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel (pozn.. účel sa uvádza nižšie) a nesmie ich ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby/dotknutých osôb - ako  záujemcu o uzavretie zmluvy za účelom poskytovanie v nej vymedzených služieb – spravidla elektronickou formou, t.j. vyplnením elektronického objednávkového formulára umiestneného na webe: doplniť webovú adresu prevádzkovateľa. Uvedené nevylučuje, aby prevádzkovateľ získal od dotknutej osoby jej osobné údaje písomnou príp. ústnou formou.

Spôsob a rozsah spracovávania osobných údajov  - spracovateľské operácie

 • získavanie, zaznamenávanie (ukladanie) osobných údajov,
 • zhromažďovanie a usporadúvanie osobných údajov,
 • uchovávanie, štruktúrovane, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov,
 • preskupovanie alebo kombinovanie osobných údajov,
 • využívanie osobných údajov,
 • poskytovanie osobných údajov prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
 • zmena, obmedzenie spracúvania osobných údajov a ich vymazanie.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje, sú:

 • Rezervačné systémy a online služby
 • Polícia SR – odbor evidencie osôb
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby budeme Vaše údaje spracúvať do doby, kým svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete proti spracovaniu namietať, po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom na životný cyklus zakúpeného produktu alebo služby, aby sme Vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá prísl. zákon a iné všeobecne-záväzné právne predpisy. V prípade zákonov a iných všeobecne-záväzných právnych predpisov na úseku účtovníctva, daní a poplatkov a pod. môže byť táto lehota v dĺžke 10 rokov.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov - dotknutá osoba má právo: 

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a taktiež o rozsahu, účele a dobe spracúvania jej osobných údajov,
 • dožadovať sa prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracované, ktorým osobám (fyzickým a/alebo právnickým), úradom a štátnym orgánom sa sprístupňujú ,
 • na opravu osobných údajov, pokiaľ sú osobné údaje dotknutej osoby nesprávne, neúplné alebo sa zmenili – v uvedenom prípade nás čo najskôr kontaktuje, opravíme ich.
 • na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracúvané nezákonne.
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom ale odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom dotknutou osobou pred jeho odvolaním.
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 • na prenos osobných údajov, ak má dotknutá osoba záujem o ich sprístupnenie inému prevádzkovateľovi – v uvedenom prípade poskytneme osobné údaje dotknutou osobou označenému prevádzkovateľovi v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť technické alebo zákonné prekážky.
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220,https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov:

 • poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva, a to spôsobom zodpovedajúcim jej požiadavke, pričom za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 • poskytnúť dotknutej osobe ne základe jej žiadosti informáciu v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulovanú jasne, pričom informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe - spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť (pozn.: ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, tak prevádzkovateľ poskytuje informáciu v elektronickej podobe, ibaže to dotknutá osoba určí inak) - a to do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dotknutej osoby (uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, o ktorej skutočnosti informuje dotknutú osobu),
 • bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak si táto uplatnila právo na ich výmaz (okrem prípadu, ak ich uchovanie je potrebné na uplatňovanie právneho nároku voči dotknutej osobe) a ak
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od dotknutej osoby mladšej, ako 16 rokov bez schválenia/súhlasu jej zákonného zástupcu pričom v prípade zverejnenia osobných údajov dotknutej osoby pred ich výmazom, je prevádzkovateľ zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy),
 • sústavne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov,
 • obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namiesto vymazanie osobných údajov žiada obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu jeho nevyhnutnosti na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo jeho nevyhnutnosti účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby, pričom v uvedených prípadoch prevádzkovateľ okrem uchovávania môže osobné údaje spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu; prevádzkovateľ je zároveň povinný informovať dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené;
 • dotknutú osobu výslovne upozorniť na právo namietať spracúvanie osobných údajov, a to najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií,
 • oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie a informovať o príjemcoch dotknutú osobu, len ak o to požiada,
 • prijať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, ibaže sa jedná o zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú žiadosť najmä pre jej opakujúcu sa povahu, pričom v uvedenom prípade je prevádzkovateľ oprávnený
 • odmietnuť konať s tým, že ak že ak neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
  alebo
 • požadovať od dotknutej osoby zaplatenie primeraného poplatku.

V prípade, ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

V prípade potreby podrobnejšie informácie Vám poskytneme telefonicky +421 918 537 780, resp. e-mailom prostredníctvom nášho kontaktného formulára